Το 2020 θεσπίστηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ειδικές ενδείξεις για την εφαρμογή της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, χωρίς να απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υποεπιτροπή του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.

Με την έγκριση και αναγνώριση των κλινικών αυτών ενδείξεων, εξασφαλίζεται η άμεση παρέμβαση και  θεραπεία, καθώς και η διευκόλυνση των ασθενών.

Συγκεκριμένα, κλινικές ενδείξεις για την εφαρμογή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής εντός Κεντρικού Νευρικού Συστήματος αποτελούν:

1. Όγκοι Εγκεφάλου (Πρωτοπαθείς, Καλοήθεις – Κακοήθεις)

α. Μηνιγγίωμα του σηραγγώδους κόλπου

Ενδείξεις SRS:

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια θεραπεία σε ασυμπτωματικούς ή με ήπια συμπτωματολογία ασθενείς. Δεν διαφέρουν τα ποσοστά υποτροπής της κύριας ή συμπληρωματικής θεραπείας με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική για το Μηνιγγίωμα του σηραγγώδους κόλπου
 • Η Χειρουργική εκτομή συνιστάται σε ασθενείς με ευμεγέθη όγκο ή συμπτωματική νόσο, που συναινούν για χειρουργική επέμβαση και που η γενική τους κατάσταση είναι καλή
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική / κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fractionated SRS) μπορεί να επιλεγεί σε υποτροπιάζοντες όγκους ή σε πρόοδο νόσου των υπολειπόμενων όγκων, με σαφή απεικονιστική επιβεβαίωση
 • Σε ασθενείς που παρουσιάζουν πολύ σύντομα υποτροπή μετά από αρχική θεραπεία και ταχύτατη αύξηση του μεγέθους της υποτροπής, θα πρέπει να εξεταστεί η πραγματοποίηση υφολικής χειρουργικής εκτομής ή βιοψίας. Σκοπός είναι η πιθανή ταυτοποίηση μηνιγγιώματος υψηλότερου βαθμού κακοήθειας που απαιτεί μετεγχειρητικά διαμόρφωση της τεχνικής Ακτινοθεραπείας και αύξηση της συνολικής δόσης Ακτινοβολίας
 • Η τελική επιλογή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS) ή κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fractionated SRS) γίνεται με βάση τον βαθμό κακοήθειας, το μέγεθος και την παρουσία παρακείμενων ευαίσθητων δομών (π.χ. οπτικό χίασμα)

β. Μηνιγγίωμα εκτός σηραγγώδους κόλπου

Ενδείξεις SRS:

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε ασυμπτωματικούς ή με ήπια συμπτωματολογία ασθενείς που κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλοι για χειρουργική εκτομή ή η χειρουργική εκτομή δεν θα προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα.
 • Η Χειρουργική εκτομή συνιστάται σε ασθενείς με ευμεγέθη όγκο ή συμπτωματική νόσο
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σε υποτροπιάζοντες όγκους ή σε υπολειπόμενους όγκους με πρόοδο νόσου, με σαφή απεικονιστική επιβεβαίωση.
 • Η κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (fractionated SRS) μπορεί να επιλεγεί σε μεγαλύτερου μεγέθους μηνιγγιώματα ή όταν αυτά γειτνιάζουν με παρακείμενες ευαίσθητες δομές (π.χ. οπτικό χίασμα, οπτικό νεύρο)

γ. Ακουστικό Νευρίνωμα

 • Σε περίπτωση μη λήψης βιοψίας, η διάγνωση του Ακουστικού νευρινώματος γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά ευρήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας. Η διάγνωση από Νευρο-ακτινολόγο κρίνεται απαραίτητη.

νέο-διαγνωσμένα ακουστικά νευρινώματα:

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε μικρά και μεσαία νέο-διαγνωσμένα ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα (Koos Grades I-III)
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (Stereotactic Radiotherapy – SRT) μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε μικρά και μεσαία νέο-διαγνωσμένα ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα (Koos Grades I-III)
 • Η απεικονιστική παρακολούθηση μπορεί να επιλεγεί σε πολύ μικρά νέο-διαγνωσμένα ακουστικά νευρινώματα (Koos Grades I), ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς με συνοσηρότητα

ακουστικά νευρινώματα που αυξάνουν σε μέγεθος :

 • Η Χειρουργική εκτομή συνιστάται σαν κύρια ριζική θεραπεία σε ευμεγέθη ακουστικά νευρινώματα με πιεστικά φαινόμενα (Koos Grades IV) που αυξάνουν σε μέγεθος
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σαν κύρια ριζική θεραπεία σε μικρά και μεσαία ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα (Koos Grades I-III) που αυξάνουν σε μέγεθος
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (Stereotactic Radiotherapy – SRT) συνιστάται σαν κύρια ριζική θεραπεία σε μικρά και μεσαία ακουστικά νευρινώματα χωρίς πιεστικά φαινόμενα (Koos Grades I-III) που αυξάνουν σε μέγεθος
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική συνιστάται σαν συμπληρωματική θεραπεία σε ακουστικά νευρινώματα μετεγχειρητικά σε υπολειπόμενη νόσο

δ. Αδένωμα Υπόφυσης

Μη εκκριτικό:

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε ασθενείς που κρίνονται ανεγχείρητοι λόγω συνοσηρότητας
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία ασφαλής κι αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με μη εκκριτικό αδένωμα της υπόφυσης σε υπολειμματική νόσο ή τοπική υποτροπή μετά από χειρουργική εκτομή. Θα πρέπει να εξετάζεται αν οι ασθενείς με υπολειμματική νόσο πρέπει να υποβληθούν άμεσα σε Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, ή να επιλεγεί η απεικονιστική παρακολούθηση και επί υποτροπής της νόσου η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενούς: την έκταση της νόσου, παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου και απεικονιστικά ευρήματα
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε ασθενείς με τοπική υποτροπή, που είχαν στο παρελθόν υποβληθεί σε συμβατική Ακτινοθεραπεία

Εκκριτικό:

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία ασφαλής κι αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο της αύξησης του μεγέθους και της υπερέκκρισης ορμονών ενός GH-, ACTH-, PRL- εκκριτικού αδενώματος της υπόφυσης σε υπολειμματική νόσο μετά από χειρουργική εκτομή
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία ασφαλής κι αποτελεσματική θεραπεία για τον έλεγχο της αύξησης του μεγέθους και της υπερέκκρισης ορμονών ενός GH-, ACTH-, PRL- εκκριτικού αδενώματος της υπόφυσης σε τοπική υποτροπή της νόσου μετά από χειρουργική εκτομή
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν ριζική θεραπεία μόνο εάν οι ασθενείς κρίνονται ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση
 • Θα πρέπει να εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής πριν την πραγματοποίηση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, ειδικά σε PRL-εκκριτικού αδενώματος της υπόφυσης (προλακτινώματα)
 • Θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 4-12 εβδομάδες πριν και μετά την πραγματοποίηση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, για την πιθανή καλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση στον έλεγχο της υπερέκκρισης ορμονών

ε. Υποτροπή γλοιώματος υψηλού βαθμού κακοήθειας (grade III-IV) που έχει ακτινοβοληθεί στο παρελθόν

Ενδείξεις SRS:

 • KPS ≥ 60 (μετά την χορήγηση κορτικοστεροειδών)
 • Μέγιστης διαμέτρου < 4cm

θ. Μυελοβλάστωμα Ενηλίκων

Ενδείξεις SRS:

 • Επανακτινοβόληση

ι. Αιμαγγειοπερικύττωμα (μονήρης ινώδης όγκος)

Ενδείξεις SRS:

 • Υποτροπή
 • Επανακτινοβόληση

2. Όγκοι Εγκεφάλου (Δευτεροπαθείς μεταστάσεις)

α. Μονήρης Εγκεφαλική Μετάσταση (αριθμός εστιών: 1)

 • Η χειρουργική επέμβαση να επιλέγεται σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσας χειρουργικής εκτομής λόγω της νευρολογικής σημειολογίας που ανέπτυξαν από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση που προκαλεί η μετάσταση
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όσους ασθενείς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική εκτομή
 • Η «Ολοκρανιακή Ακτινοθεραπεία» (Whole Brain Radiotherapy – WBRT) θα πρέπει να φυλάσσεται για την εφαρμογή της σε περιστατικά με προχωρημένη νόσο
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με
 • KPS ≥ 60% (μετά από λήψη κορτικοστεροειδών)
 • Μέγιστη διάμετρος μετάστασης < 3cm
 • Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης
 • νέα μεταστατική νόσο στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή υποτροπή), δύο (2) μήνες μετά από την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

β. Πολλαπλές Εγκεφαλικές Μεταστάσεις (αριθμός εστιών: 2-4)

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όσους ασθενείς δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική εκτομή
 • Η χειρουργική επέμβαση να επιλέγεται σε ασθενείς που χρήζουν επείγουσας χειρουργικής εκτομής λόγω της νευρολογικής σημειολογίας που ανέπτυξαν από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση που προκαλεί η μετάσταση
 • Η «Ολοκρανιακή Ακτινοθεραπεία» (Whole Brain Radiotherapy – WBRT) θα πρέπει να φυλάσσεται για την εφαρμογή της σε περιστατικά με προχωρημένη νόσο
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με
 • KPS ≥ 60% (μετά από λήψη κορτικοστεροειδών)
 • Μέγιστη διάμετρος μετάστασης < 3cm
 • Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης
 • Συνολικός όγκος (Total PTV Volume) ≤ 20cc
 • νέα μεταστατική νόσο στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή υποτροπή), δύο (2) μήνες μετά από την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

γ. Ευμεγέθης Εγκεφαλική Μετάσταση (>3εκ)

 • Η χειρουργική επέμβαση να επιλέγεται σε ασθενείς που χρήζουν άμεσης χειρουργικής εκτομής λόγω της νευρολογικής σημειολογίας που ανέπτυξαν από την αυξημένη συμπίεση που προκαλεί η μετάσταση
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χειρουργική εκτομή μπορεί να εφαρμοσθεί η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Η «κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» (fractionated Stereotactic Radiosurgery) που πραγματοποιείται σε 3 ή 5 συνεδρίες, μπορεί να αυξήσει τον τοπικό έλεγχο και να μειώσει την τοξικότητα

δ. Πολλαπλές Εγκεφαλικές Μεταστάσεις (αριθμός εστιών: 5-10)

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, μπορεί να εφαρμόζεται στους ασθενείς αφού τα ποσοστά τοπικού ελέγχου και επιβίωσης δεν υπολείπονται της κατηγορίας των «2 έως 4 μεταστάσεων»
 • Η «Ολοκρανιακή Ακτινοθεραπεία» (Whole Brain Radiotherapy – WBRT) θα πρέπει να φυλάσσεται για την εφαρμογή της σε περιστατικά με προχωρημένη νόσο
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με
 • KPS ≥ 60% (μετά από λήψη κορτικοστεροειδών)
 • Μέγιστη διάμετρος μετάστασης < 3cm
 • Χωρίς συμπτώματα ενδοκράνιας πίεσης
 • Συνολικός όγκος (Total PTV Volume) ≤ 20cc
 • νέα μεταστατική νόσο στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή υποτροπή), δύο (2) μήνες μετά από την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

ε. Επανακτινοβόληση εγκεφαλικών μεταστάσεων (τοπική υποτροπή)

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με
 • KPS ≥ 60% (μετά από λήψη κορτικοστεροειδών)
 • Τέσσερεις (4) μήνες μετά από την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Μέγιστη διάμετρος μετάστασης < 3cm

στ. Εγκεφαλικές Μεταστάσεις από Μελάνωμα

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μόνη της, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με
 • KPS ≥ 60% (μετά από λήψη κορτικοστεροειδών)
 • Ανεξαρτήτως αριθμού μεταστάσεων
 • Συνολικός όγκος – στόχος (Total PTV Volume) ≤ 20cc
 • νέα μεταστατική νόσο στον εγκέφαλο (ενδοκρανιακή υποτροπή), δύο (2) μήνες μετά από την αρχική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική

ζ. Μετεγχειρητική κοιλότητα μετάστασης

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μετά από χειρουργική εκτομή της μετάστασης, μόνη της, στην μετεγχειρητική κοιλότητα, θα πρέπει να εφαρμόζεται στους ασθενείς αφού υπερτερεί της παρακολούθησης στον τοπικό έλεγχο της νόσου
 • Σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για μονήρη μετάσταση, με performance status ECOG 0-2 και μετεγχειρητική κοιλότητα διαμέτρου <5 εκ. συστήνεται η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική για μείωση της νευρο-τοξικότητας με γνωσιακό έλλειμμα (neurocognitive) σε σύγκριση με την «Ολοκρανιακή Ακτινοθεραπεία» (Whole Brain Radiotherapy – WBRT)
 • Η «κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» (fractionated Stereotactic Radiosurgery) που πραγματοποιείται σε 3 ή 5 συνεδρίες, μπορεί να αυξήσει τον τοπικό έλεγχο και να μειώσει την τοξικότητα

3. Άλλοι όγκοι βάσης κρανίου

α. Χόρδωμα – Χονδροσάρκωμα

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική ή η «κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» (fractionated Stereotactic Radiosurgery) μπορεί να επιλεγεί σαν θεραπεία σε:

 • Μετεγχειρητικούς ασθενείς που δεν είναι εφικτή η Ακτινοθεραπεία με πρωτόνια
 • Σε υποτροπή της νόσου
 • Σε επανακτινοβόληση

β. Σφαγιτιδικό Παραγαγγλίωμα (glomus jugulare)

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια ριζική θεραπεία σε όγκους με μέγεθος < 4cm, χωρίς ραγδαίως εξελισσόμενα συμπτώματα ή πιεστικά φαινόμενα (χρήζουν χειρουργικής εκτομής)
 • Η «κλασματοποιημένη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική» (fractionated Stereotactic Radiosurgery) που πραγματοποιείται σε 3 ή 5 συνεδρίες μπορεί να επιλεγεί στους όγκους μεγαλύτερου μεγέθους

4. Αγγειακές δυσπλασίες

α. Αρτηριοφλεβώδης Δυσπλασία Εγκεφάλου (AVMs) Spetzler-Martin grade I-II Σελίδα 10 από 16

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία ασφαλής κι αποτελεσματική θεραπεία για grade I-II AVM
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική δεν αποτελεί κατώτερη εναλλακτική στην μικροχειρουργική grade I-II AVM
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν κύρια θεραπεία σε grade I-II AVM που εντοπίζονται σε κρίσιμες λειτουργικά (eloquent) περιοχές του εγκεφάλου ή εν τω βάθει φλεβική παροχέτευση εγκεφάλου (deep venous drainage)
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σε grade I-II AVM σε υπολειπόμενη δυσπλασία μετά από χειρουργική εκτομή ή σε ασθενείς μη κατάλληλους για χειρουργική επέμβαση λόγω συνοσηρότητας

5. Λειτουργικές Διαταραχές

α. Νευραλγία Τριδύμου

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί επί αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί επί αποτυχίας της κύριας θεραπείας που είναι η χειρουργική
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μπορεί να επιλεγεί σαν μία μη επεμβατική θεραπεία, εναλλακτική του χειρουργείου

β. Ιδιοπαθής τρόμος

 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική συνιστάται σε άτομα στα οποία απέτυχε η φαρμακευτική αγωγή και είναι ακατάλληλα για χειρουργική αντιμετώπιση
 • Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική συνιστάται σε άτομα στα οποία απέτυχε η φαρμακευτική αγωγή και είναι κατάλληλα για χειρουργική αντιμετώπιση διότι η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική φαίνεται να παρουσιάζει λιγότερες επιπλοκές

6. Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς όγκοι σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού

α. Πρωτοπαθείς Όγκοι Νωτιαίου Μυελού (Γλοίωμα, Επενδύμωμα, Μηνιγγίωμα, Νευρίνωμα)

 • Ανεγχείρητο λόγω εντόπισης του όγκου
 • Υπολειπόμενη νόσος μετεγχειρητικά
 • Υποτροπή χειρουργηθέντος
 • Επανακτινοβόληση

β. Πρωτοπαθείς Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης (Οστεοειδές οστέωμα, Οστεοβλάστωμα, Οστεοσάρκωμα, Οστεοχόνδρωμα, Χονδροσάρκωμα, Χόρδωμα, Πλασματοκύττωμα, Σάρκωμα Ewing)

 • Ανεγχείρητο λόγω εντόπισης του όγκου
 • Υπολειπόμενη νόσος μετεγχειρητικά
 • Υποτροπή χειρουργηθέντος
 • Επανακτινοβόληση

γ. Αρχική θεραπεία Δευτεροπαθών Μεταστατικών Όγκων (Σπονδυλικοί,Παρασπονδυλικοί, Εξωμυελικοί, Ενδομυελικοί)

Κριτήρια για θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική:

 • Ολιγομεταστατική νόσος
 • Οστική μόνο εντόπιση της μεταστατικής νόσου
 • Αναμενόμενη επιβίωση > 3 μηνών
 • Ογκώδης μεταστατική νόσο με εξω-οστική επέκταση,
 • Όγκοι με μικρή επέκταση στις μήνιγγες,
 • Ακτινοάντοχος ιστολογικός τύπος (νεφρικός καρκίνος, σάρκωμα, μελάνωμα)
 • Περιορισμένη μεταστατική νόσος (< 3 ξεχωριστές σπονδυλικές εντοπίσεις, η κάθε μία με λιγότερους από 2 διαδοχικούς σπονδύλους)

Κριτήρια αποκλεισμού για Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική:

 • Μηχανική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης
 • Συμπτωματική επισκληρίδιος συμπίεση του νωτιαίου μυελού
 • Σύνδρομο ιππουρίδας (cauda equina syndrome)

δ. Επανακτινοβόληση Δευτεροπαθών Μεταστατικών Όγκων (Σπονδυλικοί, Παρασπονδυλικοί, Εξωμυελικοί, Ενδομυελικοί)

 • Συστήνεται η θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική συγκριτικά με συμβατική Ακτινοθεραπεία
 • Συστήνεται η επανακτινοβόληση με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μετά από συμβατική Ακτινοθεραπεία
 • Συστήνεται η επανακτινοβόληση με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική μετά από Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική
 • Για ασθενείς με κλινική εικόνα επισκληριδίου συμπίεσης του νωτιαίου μυελού, μηχανική αστάθεια ή συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικού σώματος, ο Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν νευροχειρουργό σπονδυλικής στήλης πριν ο ασθενής υποβληθεί σε Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική