Ένας από τους κύριους στόχους της ISRS είναι να αποσαφηνίσει τις βέλτιστες πρακτικές και να παρέχει καθοδήγηση για την ασφαλή και αποτελεσματική πρακτική της ακτινοχειρουργικής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν δημοσιευτεί ορισμένες σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές υπό την καθοδήγηση και με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων παγκοσμίως. Πρόσθετες οδηγίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι περισσότερες από τις ακόλουθες οδηγίες μπορούν να προσπελαστούν δωρεάν μέσω ανοιχτής πρόσβασης κάνοντας κλικ στους τίτλους δημοσίευσης.

ΕΞΩΚΡΑΝΙΕΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

In Development
Post-Op Spine SRS: Salman Faruqui and Antonio De Salles 

ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΕΣ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ/ΕΠΙΛΗΨΙΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

In Development
Cavity SRS: Kristen Redmond and Arjun Sahgal
Multiple Brain Metastases (>5): Steve Braunstein and Lijun Ma
Technical guidelines for stereotactic radiosurgery: Treatment of small metastases (

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ

ΠΗΓΗ: https://www.isrsy.org/en/