Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radiosurgery – SRS) είναι μία ειδική μορφής θεραπεία με ιονίζουσα ακτινοβολία που την χαρακτηρίζει η μέγιστη ακρίβεια (<1χιλιοστού) χορήγησης μεγάλης δόσης ακτινοβολίας σε έναν αυστηρά καθορισμένο στόχο, σε μία και μόνο συνεδρία.

Σε ειδικές περιπτώσεις (λόγω μεγάλου μεγέθους του στόχου ή γειτνίασης με κάποιο νεύρο ή ευαίσθητη δομή) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 3 ή 5 συνεδρίες (fractionated Stereotactic Radiosurgery) ή να επαναληφθεί η μία συνεδρία σε βάθος χρόνου (staged Stereotactic Radiosurgery).

Στην συνέχεια γίνεται παράθεση του ορισμού της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής από διεθνείς αναγνωρισμένες επιστημονικές εταιρείες ή οργανισμούς υγείας:


• National Cancer Institute – NCI (ΗΠΑ)

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική: Ένας τύπος εξωτερικής ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό για την ακινητοποίηση του ασθενή και την χορήγηση με ακρίβεια μία μόνο μεγάλη δόση ακτινοβολίας σε έναν όγκο.

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία όγκων του εγκεφάλου και άλλων εγκεφαλικών διαταραχών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατική χειρουργική επέμβαση. Επίσης, μελετάται για τη θεραπεία άλλων τύπων νεοπλασιών.


American Society Therapeutic Radiation Oncology-ASTRΟ (ΗΠΑ)

Η Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) είναι μια ειδική θεραπεία που χρησιμοποιεί εξωτερικά παραγόμενη ιονίζουσα ακτινοβολία για την αδρανοποίηση ή την εξάλειψη του καθορισμένου στόχου (στόχων) στο κεφάλι χωρίς την ανάγκη να γίνει χειρουργική εκτομή.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών, η διαδικασία περιλαμβάνει μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από έναν νευροχειρουργό, έναν ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο και ιατρικό φυσικό. (Για ένα υποσύνολο όγκων που εμπλέκουν τη βάση του κρανίου, η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει έναν χειρούργο της κεφαλής και του τραχήλου με εκπαίδευση στο SRS).

Η SRS ορίζεται αυστηρά ως ακτινοθεραπεία που χορηγείται σε ένα έως πέντε κλάσματα μέσω στερεοτακτικής καθοδήγησης, με ακρίβεια στόχευσης μικρότερη από 1 mm σε ενδοκρανιακούς στόχους και επιλεγμένους όγκους γύρω από τη βάση του κρανίου.


American Association of Neurological Surgeons – AANS (ΗΠΑ)

Εγκρίθηκε από την Αμερικανική Ένωση ΝευροΧειρουργών (AANS), το Συνέδριο Νευρολογικών Χειρουργών (CNS) και την Αμερικανική Εταιρεία Θεραπευτικής Ακτινολογίας και Ογκολογίας (ASTRO).

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) είναι μια ειδική θεραπεία που χρησιμοποιεί εξωτερικά παραγόμενη ιονίζουσα ακτινοβολία για να αδρανοποιήσει ή να εξαλείψει έναν ή περισσότερους αυστηρά καθορισμένο στόχο (ή στόχους) στο κεφάλι ή στη σπονδυλική στήλη χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί χειρουργική εκτομή.

Ο στόχος ορίζεται από στερεοτακτική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών, η διαδικασία περιλαμβάνει μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από έναν νευροχειρουργό, έναν ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο και ιατρικό φυσικό.

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (SRS) τυπικά εκτελείται σε μία μόνο συνεδρία, χρησιμοποιώντας μια άκαμπτη στερεοτακτική συσκευή καθοδήγησης (στερεοτακτικό πλαίσιο – frame) ή άλλη τεχνολογία ακινητοποίησης (θερμοπλαστική μάσκα) που συνδυάζεται με ένα στερεοτακτικό σύστημα απεικονιστικής καθοδήγησης (frameless). Μπορεί να εκτελεστεί σε
περιορισμένο αριθμό συνεδριών, μέχρι το πολύ πέντε.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση SRS περιλαμβάνουν γραμμικούς επιταχυντές, επιταχυντές δέσμης σωματιδίων και μονάδες πολλαπλών πηγών Cobalt 60. Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια, διάφορες συσκευές μπορούν να ενσωματώνουν ρομποτική και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.


American Association of Physicists in Medicine – AAPM (ΗΠΑ)

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS) ορίζεται ως αυστηρά καθορισμένη ακτινοθεραπεία που χορηγείται μέσω στερεοτακτικής καθοδήγησης, με ακρίβεια στόχευσης περίπου 1 mm, σε ενδοκρανιακούς στόχους, σε 1-5κλάσματα.”