Ποιοί αποτελούν την ομάδα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής;

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία θεραπεία μη επεμβατική, ασφαλής, με μεγάλη αποτελεσματικότητα κι ελάχιστη νοσηρότητα, συγκρινόμενη με τις επεμβατικές θεραπείες και τις συμβατικές ακτινοθεραπείες. Προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια της από εξειδικευμένουςιατρούς κι επιστήμονες.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της θεραπείας των ασθενών, που πρόκειται να υποβληθούν σε Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, απαιτείται η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο,Νευροχειρουργό και Ακτινοφυσικό ιατρικής. Συμπληρωματικά ή συνεργαζόμενα μέλη της ομάδας είναι Νευρο-Ακτινολογος, Κλινικός Νευροψυχολογος, Νευρολόγος και Παθολόγος-Ογκολόγος.

Συμβούλιο Διεπιστημονικής Ομαδάς Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (Dr. Antonio De Salles, UCLA Medical Center, Los Angeles)

Οι δύο θεράποντες εξειδικευμένοι Ακτινοχειρουργοί, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος και Νευροχειρουργός, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες της SRS που θα πραγματοποιηθεί.

Είναι αυτοί που, αφού καθορίσουν τον στόχο θεραπείας με βάση την απεικόνιση, θα αποφασίσουν τελικά για την δόση, την κατανομή της δόσης και τον αριθμό των συνεδριών (αν απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες απο μία συνεδρίες).

Ο εξειδικευμένος στην SRS Ακτινοφυσικός, θα προτείνει το βέλτιστο πλάνο θεραπείας, με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις των Ακτινοχειρουργών, οι οποίοι τελικά, αφού το ελέγξουν και προβούν στις απαραίτητες διόρθώσεις, θα το εγκρίνουν.

Για αυτό τον λόγο οι θεράποντες εξειδικευμένοι Ακτινοχειρουργοί, Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος και Νευροχειρουργός, απαιτείται να έχουν, κατ’ ελάχιστον, βασικές γνώσεις ακτινοβιολογίας, ακτινοφυσικής, νευρο-ανατομίας και νευροφυσιολογίας.

Τα μέλη της ομάδας συνεδριάζουν για να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για τις θεραπείες όλων των ασθενών, στα πλαίσια ενός διεπιστημονικού συμβουλίου. Αρχικά συντάσσουν και στην συνέχεια αναβαθμίζουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα πρωτόκολλα θεραπείας Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του τμήματος, με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.